درباره اتحادیه
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی آمار ایران

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی آمار در آبان سال ۱۳۹۵ با دغدغه رشد و اعتلا، و در راستای ایجاد انسجام در روند فعالیت‌های انجمن‌های این رشته تأسیس شد.

در مدت کوتاه فعالیت اتحادیه، پس از تشکیل کمیته‌های چهارگانه اتحادیه و نیز تحت پوشش قرار دادن انجمن‌های علمی دانشجویی آمار سراسر کشور، اقدامات مؤثری برای ارتباط با صنعت صورت گرفته و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای تأسیس «سازمان نظام آمارشناسی» به منظور حراست از جایگاه علم آمار با عنایت به نقش حساس آن در اداره کشور، با جدیت در جریان است.

راه‌اندازی وب‌سایت اینترنتی، اقدام برای انتشار نشریه سراسری، برقراری ارتباط با صنعت و تهیه چارچوب برگزاری دو طرح «کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران» و «لیگ مسابقات دانشجویی آمار ایران» از جمله اقدامات نخستین دوره این اتحادیه بوده است.

در حال حاضر حوزه‌های آموزش، پژوهش و ارتباط با صنعت به صورت همزمان در دستورکار اتحادیه قرار دارد و برنامه‌های مصوب اتحادیه شامل هر سه حوزه می‌باشد. در طراحی این برنامه ها، مهارت‌افزایی، کشف استعداد و سپس کمک به تقویت مهارت‌ها و سرانجام برقراری ارتباط با صنعت، مورد توجه شورای مرکزی اتحادیه می‌باشد.

لوگوی گرافیکی اتحادیه،در دی ماه ۱۳۹۵ توسط جناب آقای سید حسن میررضی طراحی شده است.